معرفی

مشخصات فردی

محمدحسین انصاری

نام - نام خانوادگی : محمدحسین   انصاری

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زراعت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدحسین انصاری
محمدحسین انصاری

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^